مجله ان‌سی‌نو

آموزشی

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﻠﻪ ان ﺳﯽ ﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺧـﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس، ﻧﮕﻬـﺪاری، اﺳﺘﺎﯾﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آموزشی-min

Educational

This section of ENCINO magazine includes various trainings in the field of buying clothes, maintenance, style and educational materials in the field of fashion and clothing​
اخبار مد-min

FASHION NEWS

This section of ENCINO magazine includes various trainings in the field of buying clothes, maintenance, style and educational materials in the field of fashion and clothing

اﺧﺒﺎر ﻣﺪ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﻠﻪ ان ﺳﯽ ﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺒﺎر روز ﻣﺪ از ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻮزه ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

اﺧﺒﺎر ان ﺳﯽ ﻧﻮ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﻠﻪ ان ﺳﯽ ﻧﻮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻤﭙﯿـﻦ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿـﺪات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﻧﻤـﺎد ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
خبرنامه ان سی نو-min

ENCINO NEWS

This section of ENCINO magazine includes various trainings in the field of buying clothes, maintenance, style and educational materials in the field of fashion and clothing​
Encino-Placeholder

PODCASTS

This section of ENCINO magazine includes various trainings in the field of buying clothes, maintenance, style and educational materials in the field of fashion and clothing

پادکست

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﻠﻪ ان ﺳﯽ ﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ پادکست اﺳﺖ.
فیلدهایی که می خواهید نمایش داده شود را انتخاب کنید،بقیه پنهان خواهند شد، برای تنظیم مجدد ترتیب میتوانید از روش کشیدن و رها کردن استفاده کنید.
  • عکس
  • SKU
  • امتیاز
  • قیمت
  • موجودی
  • توضیحات
  • وزن
  • ابعاد
  • اطلاعات تکمیلی
  • اضافه کردن به سبد خرید
برای پنهان کردن نوار مقایسه،کلیک کنید
مقایسه
0
0