سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات پرتکرار در مورد ناحیه کاربری

چگونه به اطلاعات خرید ها و فاکتور های قبلی خود دسترسی پیدا کنم؟

برای دسترسی به اطلاعات خریدهای قبلی خود ، ابتدا با حساب کاربری خود وارد شوید، سپس در قسمت “نمای کلی” کلیه سفارش ها و فاکتور های قبلی خود را مشاهده می نمایید.

آﯾﺎ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮی و اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻦ وﺟﻮد دارد؟

شما می توانید مشخصات کاربری خود را ویرایش کنید.برای این کار با وارد کردن پست الکترونیک و رمزعبور, وارد حساب کاربری خود بشوید سپس با کلیک روی گزینه “ویرایش اطلاعات کاربری”  ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﺑﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ شوید ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨش اﻣﮑﺎن “وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت” وجود دارد.

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻠﻎ از ﺣﺴﺎب ﮐﻢ ﺷﻮد چه کاری باید انجام داد؟

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ، و ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ظرف 48 ﺳﺎﻋﺖ آﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪ . ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

فیلدهایی که می خواهید نمایش داده شود را انتخاب کنید،بقیه پنهان خواهند شد، برای تنظیم مجدد ترتیب میتوانید از روش کشیدن و رها کردن استفاده کنید.
  • عکس
  • SKU
  • امتیاز
  • قیمت
  • موجودی
  • توضیحات
  • وزن
  • ابعاد
  • اطلاعات تکمیلی
  • اضافه کردن به سبد خرید
برای پنهان کردن نوار مقایسه،کلیک کنید
مقایسه
0
0