ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﺮای شهر های غیر از تهران به عهده مشتری و مطابق با تعرفه پست تیپاکس می باشد.

فهرست