ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ، بسته به نحوه ارسال ممکن است ﻇﺮف دو ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﮐﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ تیپاکس ﺑﻪ آدرس ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﻫﺮ آدرس دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

فهرست