ارﺳﺎل ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ فقط در روزﻫﺎی ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

**سفارشات ثبت شده در روز پنجشنبه اگر تا قبل از ساعت 14 ثبت شده در تهران همان روز و شهرستان روز کاری بعد ارسال می گردد.

فهرست