ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖ فروشگاه ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻗﺮار دادن، ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎتی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎم ، آدرس و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ آن را به دﻗﺖ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮل از ﺟﻤﻠﻪ .سایز رﻧﮓ و ﺟﻨﺲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،
ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرش ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

فهرست