درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ.

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از وﺑﺴﺎﯾﺖ ان سی نو ﺗﻨﻬﺎ از طریق ﺗﻤﺎس ﺑﺎشماره 02188863009 اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

فهرست