برای دسترسی به اطلاعات خریدهای قبلی خود ، ابتدا با حساب کاربری خود وارد شوید، سپس در قسمت “نمای کلی” کلیه سفارش ها و فاکتور های قبلی خود را مشاهده می نمایید.

فهرست